در جلسه هم اندیشی هفته پژوهش مدیران واحدهای پژوهشی حوزوی که در حضور آیت الله اعرافی مدیر محترم حوزه های علمیه تشکیل شده بود؛
جناب آقای دکتر رستمی نیا سرپرست مرکز مطالعات مدیریتی نهادهای دینی (مند) پیشنهادهای زیر را مطرح نمودند؛

۱_حوزه از امکان پسا دکترایی که اخیراً بدل از خدمت سربازی مطرح شده (و بطور کلی از کسر و جایگزین خدمت)برای پژوهش مورد نیاز حوزه استفاده شود.

۲_در مورد افزایش کارآمدی مدیریت کلان و شبکه واحدهای پژوهشی و مدیریت موردی آنها بهبود مدیریت مدنظر باشد.

۳_ برای تسهیل و تسریع امور، خاصه واحدهای پژوهشی آسیب شناسی و اصلاح در فرایند صورت گیرد.

۴_در نیازسنجی هوشمندانه برای ایجاد واحدهای پژوهشی در تخصصهای ریز مبتنی بر تولید مسئله تسریع شود.

۵_شرط روحانی و کد دار بودن برای انجام تحقیقات، مانع از سرعت، کیفیت و انتظار لازم است.
این شرط در کمیته حمایت از پژوهش ها تعدیل شود.

۶_ستاد در ایجاد تعامل مناسب با کاربران پژوهش با واحدهای پژوهشی حوزوی تسهیل گری نماید.

در خاتمه از سوی مرکز مطالعات مدیریتی نهادهای دینی برای تحقق پیشنهادها اعلام آمادگی شد.