مرکز مدیریت برای اینکه بتواند سطح خود را پژوهشگاه ارتقاء دهد، در راستای ایجاد منابع پایدار، اقدام به تشکیل مجمع خیرین نموده است. لذا در این راستا در حال رایزنی با مراکز و نهادهای مختلف و شناسایی خیرین و ارتباط با آنها میباشد.