اعضای(موقت) شورای پژوهش

حجت‌الاسلام دکتر محسن منطقی
حجت‌الاسلام دکتر علی‌آقا پیروز
حجت‌الاسلام دکتر علی‌اکبر بخشی
امیر حسین شیعی
دکتر علی نجات‌بخش‌اصفهانی
دکتر محمداسمعیل رستمی‌نیا
دکتر زهرا شریف
دکتر فاطمه رجبی


اعضای هیات علمی

دکتر زهرا شریف
حجت‌الاسلام دکتر محمد علیزاده
سید مسعود قانع
حجت‌الاسلام دکتر محمدحسن جعفری
حجت‌الاسلام دکتر سیدمحمدحسین هاشمیان
دکتر محمدمهدی نادری
حجت‌الاسلام دکتر منصور اسدی
حجت‌الاسلام دکتر ولی¬الله نقی¬پورفر
حجت‌الاسلام دکتر حسن علی¬اکبری
دکتر محمداسمعیل رستمی¬نیا
دکتر مهدی محمدی¬نسب
حجت‌الاسلام دکتر رضا ابروش
دکتر محمدرضا احمدی
دکتر جعفر رحمانی
حجت‌الاسلام دکتر محسن منطقی

حجت‌الاسلام دکتر ابوطالب خدمتی
حجت‌الاسلام دکتر بابک محضری
دکترعلی نجات¬بخش¬اصفهانی
حجت‌الاسلام دکتر علی¬آقا پیروز
دکتر علی¬نقی امیری
حجت‌الاسلام حجت¬الله رحمانی
حجت‌الاسلام مجتبی درودی
حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی عابدی¬پور
حجت‌الاسلام سیدمحسن حسینی¬مرادآبادی
حجت‌الاسلام دکتر علی عسکری¬وزیری
دکتر وحید وثوقی¬راد
حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین شیخی
دکتر محمدرضا پی¬سپار
حجت‌الاسلام دکتر رضا کرمی
حجت‌الاسلام دکتر محمدی شاهرودی
حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد زارعان
دکتر ابوالفضل گائینی
ابوالفضل ماندگار
حجت‌الاسلام عبدالله ابراهیم¬زاده

حجت‌الاسلام خیراندیش
حجت‌الاسلام مجید نقدی¬اجقاق
معصومه¬سادات سالک
ماندانا بیگزاده¬جلالی
دکتر فخرالدین طباطبایی
غلام¬علی امیری
دکتر صادق استوار
دکتر علی دهقان
سیدمحمدرضا میرصالح
اسدالله اخلاقی
حبیب¬الله مکوندی

نظرات بسته شده است